O NAS - Stowarzyszenie Mi?o?nik?w Ziemi Boronowskiej
   Nawigacja
Portal
  Strona G??wna
  Zarz?d SMZB
  Statut
  O NAS
  Kontakt
  Szukaj
  Dofinansowania

Galeria
  Wieliczka
  Wystawa
  Festyn 5.08.2012
  Turystyczne atrakcje
  Odznaczenie P.Go??bka
  Maj?wka 2010
  Zima 2010
  Maj?wka 2009
  Boron?w w fotografii
  D?ugosz kr?lewski
  Promocja ksi??ki
  Prelekcje SMZB

10-lecie SMZB
  10-lecie SMZB
  Wystawa 10-lecia
  Prezentacja dorobku

Aktualno?ci
  Karnawa?owe spotkanie przy kawie

Og?oszenia
  Plan spotka?
  Wycieczka

400-lecie Ko?cio?a
  Podzi?kowanie
  Odpust
  5.06.2011
  30.04.2011
  20.02.2011

Artyku?y
  O Janie Kuliszu
  Przemys? Boronowa
  "Kulturkampf"

Linki
  Urz?d Gminy Boron
  GOK
  Parafia Boron
  ZPO Boron
  LKS Jedno?? Boron
  Stow. dla Boronowa
  Boron?w w Wikipedii
  Sk?adnica G?rno?l?ska

Archiwum
  Festyn
  Walne Zebranie
  Przyroda w Boronowie
  Dzia?alno?? Stowarzyszenia
  Promocja
  Sprawozdanie
  Pomnik
  Pokaz
  Wystawa

   Losowe zdjÍcie


Kliknij aby powi?kszy
O NASStowarzyszenie
jest to apolityczne i dobrowolne zrzeszenie o celach niezarobkowych.
Stowarzyszenie Mi?o?nik?w Ziemi Boronowskiej
zosta?o utworzone przez grup? os?b, kt?rym na sercu le?y dobro mieszka?c?w ca?ej naszej Gminy (nie tylko Boronowa).

Stowarzyszenie za cele postawi?o sobie:
-Integracj? spo?ecze?stwa;
-Wspomaganie inicjatyw s?u??cych rozwojowi Gminy Boron?w;
-Popularyzacj? wiedzy historycznej w tym g??wnie historii regionu;
-Ochron? dziedzictwa kulturowego;
-Propagowanie warto?ci katolickich i etycznych;
-Promowanie Regionu i produkt?w lokalnych;
-Szerzenie ?wiadomo?ci ekologicznej oraz propagowanie kultury i sportu.

Pierwsze zebranie za?o?ycielskie odby?o si? 9 maja 2007 roku, po kt?rym to zosta?y z?o?one dokumenty w S?dzie Rejestrowym.16 sierpnia 2007 roku odby?o si? kolejne zebranie , na kt?rym zosta?y wprowadzone wymagane przez S?d formalne poprawki w Statucie Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie zarejestrowane zosta?o 24 sierpnia 2007 roku.
Cz?onkowie Stowarzyszenia ?wiadomi s? odpowiedzialno?ci oraz czekaj?cych ich trudno?ci.
Nasz? aktywno?? opieramy na Statucie Stowarzyszenia, w kt?rym zawarte s? szczeg??owe zasady, cele i kierunki dzia?a?.
Aby organizacja mog?a dzia?a? sprawnie i zgodnie z prawem posiadamy numer NIP oraz za?o?one zosta?o konto bankowe.

Stowarzyszenie Mi?o?nik?w Ziemi Boronowskiej jest otwarte na wsp??prac? nie tylko z W?adzami i innymi organizacjami spo?ecznymi, ale r?wnie? firmami i wszystkimi osobami zainteresowanymi spo?eczn? dzia?alno?ci?.

Liczymy na pozyskanie nowych cz?onk?w i wsp??pracownik?w, kt?rzy ch?tni s? do pracy spo?ecznej na rzecz promocji i rozwoju "naszej ma?ej ojczyzny".
Serdecznie zapraszamy do wsp??pracy!
82909 -Liczba unikalnych wizyt