Pomnik - Stowarzyszenie Mi?o?nik?w Ziemi Boronowskiej
   Nawigacja
Portal
  Strona G??wna
  Zarz?d SMZB
  Statut
  O NAS
  Kontakt
  Szukaj
  Dofinansowania

Galeria
  Wieliczka
  Wystawa
  Festyn 5.08.2012
  Turystyczne atrakcje
  Odznaczenie P.Go??bka
  Maj?wka 2010
  Zima 2010
  Maj?wka 2009
  Boron?w w fotografii
  D?ugosz kr?lewski
  Promocja ksi??ki
  Prelekcje SMZB

10-lecie SMZB
  10-lecie SMZB
  Wystawa 10-lecia
  Prezentacja dorobku

Aktualno?ci
  Karnawa?owe spotkanie przy kawie

Og?oszenia
  Plan spotka?
  Wycieczka

400-lecie Ko?cio?a
  Podzi?kowanie
  Odpust
  5.06.2011
  30.04.2011
  20.02.2011

Artyku?y
  O Janie Kuliszu
  Przemys? Boronowa
  "Kulturkampf"

Linki
  Urz?d Gminy Boron
  GOK
  Parafia Boron
  ZPO Boron
  LKS Jedno?? Boron
  Stow. dla Boronowa
  Boron?w w Wikipedii
  Sk?adnica G?rno?l?ska

Archiwum
  Festyn
  Walne Zebranie
  Przyroda w Boronowie
  Dzia?alno?? Stowarzyszenia
  Promocja
  Sprawozdanie
  Pomnik
  Pokaz
  Wystawa

   Losowe zdjÍcie


Kliknij aby powi?kszy
Pomnik


Pomnik


Stowarzyszenie Mi?o?nik?w Ziemi Boronowskiej

w porozumieniu z Lasami Pa?stwowymi
podj??o si? opieki nad pomnikiem postawionym na polecenie ksi?cia Adolfa von Hohenlohe
upami?tniaj?cym miejsce tragicznego wypadku z 1834 roku
Zarz?dcy las?w w dobrach ksi?cia Fryderyka Wilhelma Prieur.

Teren wok?? pomnika uporz?dkowano, zosta?a u?o?ona kostka i ogrodzenie pomnika.
Sam pomnik poddano renowacji zabezpieczaj?cej przed szkodliwym dzia?aniem warunk?w atmosferycznych.
Na pomniku umieszczono tablic? granitow?.
Obok postawiono tablic? informacyjn?.
<


Czynione s? rozmowy z Nadle?nictwem Kosz?cin w sprawie wykonania ma?ego parkingu w pobli?u w/w pomnika.


<

Przedstawione zdj?cia ukazuj? pomnik przed......i po uporz?dkowaniu terenu,oraz cz?onk?w stowarzyszenia po wykonaniu prac porz?dkowych.

82898 -Liczba unikalnych wizyt