Promocja - Stowarzyszenie Mi?o?nik?w Ziemi Boronowskiej
   Nawigacja
Portal
  Strona G??wna
  Zarz?d SMZB
  Statut
  O NAS
  Kontakt
  Szukaj
  Dofinansowania

Galeria
  Wieliczka
  Wystawa
  Festyn 5.08.2012
  Turystyczne atrakcje
  Odznaczenie P.Go??bka
  Maj?wka 2010
  Zima 2010
  Maj?wka 2009
  Boron?w w fotografii
  D?ugosz kr?lewski
  Promocja ksi??ki
  Prelekcje SMZB

10-lecie SMZB
  10-lecie SMZB
  Wystawa 10-lecia
  Prezentacja dorobku

Aktualno?ci
  Karnawa?owe spotkanie przy kawie

Og?oszenia
  Plan spotka?
  Wycieczka

400-lecie Ko?cio?a
  Podzi?kowanie
  Odpust
  5.06.2011
  30.04.2011
  20.02.2011

Artyku?y
  O Janie Kuliszu
  Przemys? Boronowa
  "Kulturkampf"

Linki
  Urz?d Gminy Boron
  GOK
  Parafia Boron
  ZPO Boron
  LKS Jedno?? Boron
  Stow. dla Boronowa
  Boron?w w Wikipedii
  Sk?adnica G?rno?l?ska

Archiwum
  Festyn
  Walne Zebranie
  Przyroda w Boronowie
  Dzia?alno?? Stowarzyszenia
  Promocja
  Sprawozdanie
  Pomnik
  Pokaz
  Wystawa

   Losowe zdjÍcie


Kliknij aby powi?kszy
Promocja

Promocja


14 grudnia w Sali Gminnego O?rodka Kultury odby?a si? uroczysta promocja ksi??ki autorstwa pana Damiana Go??bka pt.” Szkice z dziej?w Boronowa i okolicy”.
Wydawc? ksi??ki jest Stowarzyszenie Mi?o?nik?w Ziemi Boronowskiej, przy dofinansowaniu przez Urz?d Gminy oraz sponsor?w.

Imprez? promuj?c? poprowadzi? redaktor Piotr Piesik, kt?ry na pocz?tek zapozna? zgromadzonych z tw?rczym ?yciorysem autora oraz samym panem Damianem Go??bkiem, nast?pnie sam autor opowiedzia? o ksi??ce, zawartych w niej tre?ciach i ciekawostkach zwi?zanych z prac? nad publikacj?. Po wyst?pieniu autora g?os oddano zaproszonym go?ciom, kt?rzy sk?adali gratulacje, podzi?kowania i ?yczenia panu Damianowi.

Po cz??ci oficjalnej przedstawiona zosta?a cz??? artystyczna przez kilku m?odych recytator?w oraz zespo?y: Anio?ki i Agat, kt?re wprowadzi?y zgromadzonych w nastr?j zbli?aj?cych si? ?wi?t.
Na koniec pan Damian Go??bek podzi?kowa? zgromadzonym za przybycie i zainteresowanie wydan? publikacj?.

Po zako?czeniu uroczysto?ci autor wpisywa? ch?tnym dedykacje.

Fotoreporta? z imprezy do obejrzenia w galerii : Promocja ksi??ki.

82911 -Liczba unikalnych wizyt