Dzia?alno?? Stowarzyszenia - Stowarzyszenie Mi?o?nik?w Ziemi Boronowskiej
   Nawigacja
Portal
  Strona G??wna
  Zarz?d SMZB
  Statut
  O NAS
  Kontakt
  Szukaj
  Dofinansowania

Galeria
  Wieliczka
  Wystawa
  Festyn 5.08.2012
  Turystyczne atrakcje
  Odznaczenie P.Go??bka
  Maj?wka 2010
  Zima 2010
  Maj?wka 2009
  Boron?w w fotografii
  D?ugosz kr?lewski
  Promocja ksi??ki
  Prelekcje SMZB

10-lecie SMZB
  10-lecie SMZB
  Wystawa 10-lecia
  Prezentacja dorobku

Aktualno?ci
  Karnawa?owe spotkanie przy kawie

Og?oszenia
  Plan spotka?
  Wycieczka

400-lecie Ko?cio?a
  Podzi?kowanie
  Odpust
  5.06.2011
  30.04.2011
  20.02.2011

Artyku?y
  O Janie Kuliszu
  Przemys? Boronowa
  "Kulturkampf"

Linki
  Urz?d Gminy Boron
  GOK
  Parafia Boron
  ZPO Boron
  LKS Jedno?? Boron
  Stow. dla Boronowa
  Boron?w w Wikipedii
  Sk?adnica G?rno?l?ska

Archiwum
  Festyn
  Walne Zebranie
  Przyroda w Boronowie
  Dzia?alno?? Stowarzyszenia
  Promocja
  Sprawozdanie
  Pomnik
  Pokaz
  Wystawa

   Losowe zdjÍcie


Kliknij aby powi?kszy
Dzia?alno?? Stowarzyszenia


Dzia?alno?? Stowarzyszenia    Stowarzyszenie Mi?o?nik?w Ziemi Boronowskiej czynnie uczestniczy w imprezach organizowanych dla lokalnej spo?eczno?ci i obchodach rocznicowych.
    Z okazji ?wi?ta Plon?w Pan Krystian Jaksik z swoimi c?rkami prowadzi? sprzeda? ksi??ek wydanych przez Stowarzyszenie MZB, Urz?d Gminy i Rad? Gminy, opisuj?ce teren gminy i okolic. W rozmowach prowadzonych z go??mi uczestnikami imprezy udziela? wyczerpuj?cych informacji dotycz?cych prac i dzia?alno?ci Stowarzyszenia MZB.

    Obchody 50-Lecia istnienia Szko?y Podstawowej i 10-Lecia Gimnazjum, cz?onkowie Stowarzyszenia Mi?o?nik?w Ziemi Boronowskiej bior?c czynny udzia? w komitecie organizacyjnym imprezy, wsp?lnie z Dyrekcj?, nauczycielami i pozosta?ymi uczestnikami przygotowywali poszczeg?lne jej elementy, po?wi?caj?c w?asny czas i finanse. Pan Damian Go??bek opracowa? i przygotowa? do wydania ksi??k? pod znamiennym tytu?em „ SZKO?A w BORONOWIE – historia i tera?niejszo?? „. Sprzeda? ksi??ek pod patronatem Stowarzyszenia prowadzi?y Pani Krystyna Nowak i Pani Klaudyna Be?kot


Oprac. Prezes SMZB Alojzy Moj

82926 -Liczba unikalnych wizyt