D?ugosz kr?lewski - Stowarzyszenie Mi?o?nik?w Ziemi Boronowskiej
   Nawigacja
Portal
  Strona G??wna
  Zarz?d SMZB
  Statut
  O NAS
  Kontakt
  Szukaj
  Dofinansowania

Galeria
  Wieliczka
  Wystawa
  Festyn 5.08.2012
  Turystyczne atrakcje
  Odznaczenie P.Go??bka
  Maj?wka 2010
  Zima 2010
  Maj?wka 2009
  Boron?w w fotografii
  D?ugosz kr?lewski
  Promocja ksi??ki
  Prelekcje SMZB

10-lecie SMZB
  10-lecie SMZB
  Wystawa 10-lecia
  Prezentacja dorobku

Aktualno?ci
  Karnawa?owe spotkanie przy kawie

Og?oszenia
  Plan spotka?
  Wycieczka

400-lecie Ko?cio?a
  Podzi?kowanie
  Odpust
  5.06.2011
  30.04.2011
  20.02.2011

Artyku?y
  O Janie Kuliszu
  Przemys? Boronowa
  "Kulturkampf"

Linki
  Urz?d Gminy Boron
  GOK
  Parafia Boron
  ZPO Boron
  LKS Jedno?? Boron
  Stow. dla Boronowa
  Boron?w w Wikipedii
  Sk?adnica G?rno?l?ska

Archiwum
  Festyn
  Walne Zebranie
  Przyroda w Boronowie
  Dzia?alno?? Stowarzyszenia
  Promocja
  Sprawozdanie
  Pomnik
  Pokaz
  Wystawa

   Losowe zdjÍcie


Kliknij aby powi?kszy
D?ugosz kr?lewski

Przyroda w Boronowie    Decyzj? Rady Gminy w Boronowie uchwa?? nr 21/XXVII/2009 z dnia 10. Marca 2009.
podj?to decyzj? ustanowienia pomnikiem przyrody stanowisko d?ugosza kr?lewskiego.
    Jest to ok. 30 osobnik?w odmiany paproci zlokalizowanej na terenie Gminy Boron?w Stanowi?cej w?asno??
PGLLP Nadle?nictwa Kosz?cin.
Stanowisko d?ugosza kr?lewskiego podlega ochronie w celu zachowania szczeg?lnej warto?ci przyrodniczej i krajobrazowej.
    Nadz?r nad pomnikiem przyrody sprawuje Stowarzyszenie Mi?o?nik?w Ziemi Boronowskiej
ul. Pozna?ska 1. 42-283 Boron?w.    D?ugosz kr?lewski ( Osmunda regalis ) to gatunek wieloletniej paproci o zasi?gu kosmopolitycznym. W Europie wyst?puje przede wszystkim w cz??ci zachodniej. W Polsce bardzo rzadki na terenach nizinnych. Preferuje obszary o wp?ywach klimatu morskiego z ?agodnie przebiegaj?c? zim?, lubi wilgotne otoczenie i ro?nie w cieniu drzew.
    Wysoko?? 50 – 60 cm, ro?lina z podziemnym, rozga??zionym k??czem, z kt?rego co roku wyrasta wiele pionowo rozwini?tych li?ci. Li?cie po rozwini?ciu s? nagie, sk?rzaste, cie?kie i prze?wituj?ce. Blaszka li?ciowa jest owalna lub pod?u?nie jajowata. Poza li??mi asymiluj?cymi wykszta?caj? si? te? li?cie podzielone na cz??? asymiluj?c? i cz??? s?u??c? rozmna?aniu. Dolna, asymilacyjna cz??? podw?jnie pierzastych li?ci ma pod?u?ne, zielone listki z zaokr?glonym szczytem, brzegiem falisto karbowane. Odcinki g?rnej cz??ci li?cia s? przekszta?cone w liczne sporangiofory, na brzegach kt?rych powstaj? zarodniki u?o?one k?osowato. W dojrza?ym stadium g?rna cz??? li?cia przybiera barw? rdzawobrunatn?.
    Zarodniki zielone nie znosz? d?ugotrwa?ego wysychania czy niekorzystnych warunk?w otoczenia. Dojrzewaj? od czerwca do lipca i szybko kie?kuj?. Ro?nie w zaro?lach wierzbowych, na torfowiskach, w podmok?ych i cienistych lasach. Mo?na j? spotka? w rezerwatach przyrody w ??czynie, Wierzchucinie, Zab?ocie no i w Boronowie.
    D?ugosz kr?lewski w Polsce jest obj?ty ?cis?? ochron? gatunkow? i jest umieszczona na Czerwonej li?cie ro?lin i grzyb?w Polski nara?onych na wygini?cie. Dlatego te? opiek? nad rosn?cymi ro?linkami sprawuje Stowarzyszenie Mi?o?nik?w Ziemi Boronowskiej, zabezpieczaj?c je przed zniszczeniem. Ujawnienie miejsc rozwoju tych paproci b?dzie mo?liwe po up?ywie kilku lat, a tymczasem oczekuj?c na korzystne glebowe warunki rozwoju i szybki rozrost ro?lin, mo?na podziwia? pi?kno otaczaj?cej nas przyrody przegl?daj?c stron? internetow? stowarzyszenia: www.smzb.pl , gdzie w galerii mo?na podziwia? pi?kno tej wieloletniej paproci – D?ugosza kr?lewskiego.Opracowa? Prezes SMZB Alojzy Moj82896 -Liczba unikalnych wizyt