Walne Zebranie - Stowarzyszenie Mi?o?nik?w Ziemi Boronowskiej
   Nawigacja
Portal
  Strona G??wna
  Zarz?d SMZB
  Statut
  O NAS
  Kontakt
  Szukaj
  Dofinansowania

Galeria
  Wieliczka
  Wystawa
  Festyn 5.08.2012
  Turystyczne atrakcje
  Odznaczenie P.Go??bka
  Maj?wka 2010
  Zima 2010
  Maj?wka 2009
  Boron?w w fotografii
  D?ugosz kr?lewski
  Promocja ksi??ki
  Prelekcje SMZB

10-lecie SMZB
  10-lecie SMZB
  Wystawa 10-lecia
  Prezentacja dorobku

Aktualno?ci
  Karnawa?owe spotkanie przy kawie

Og?oszenia
  Plan spotka?
  Wycieczka

400-lecie Ko?cio?a
  Podzi?kowanie
  Odpust
  5.06.2011
  30.04.2011
  20.02.2011

Artyku?y
  O Janie Kuliszu
  Przemys? Boronowa
  "Kulturkampf"

Linki
  Urz?d Gminy Boron
  GOK
  Parafia Boron
  ZPO Boron
  LKS Jedno?? Boron
  Stow. dla Boronowa
  Boron?w w Wikipedii
  Sk?adnica G?rno?l?ska

Archiwum
  Festyn
  Walne Zebranie
  Przyroda w Boronowie
  Dzia?alno?? Stowarzyszenia
  Promocja
  Sprawozdanie
  Pomnik
  Pokaz
  Wystawa

   Losowe zdjÍcie


Kliknij aby powi?kszy
Walne Zebranie

W pi?tek 24 wrze?nia 2010 roku o godzinie 18.00 w sali Gminnego O?rodka Kultury w Boronowie odby?o si? Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze cz?onk?w Stowarzyszenia Mi?o?nik?w Ziemi Boronowskiej.
Podczas tego zebrania przedstawione zosta?y sprawozdania z dzia?alno?ci przygotowane przez Zarz?d Stowarzyszenia oraz Komisj? Rewizyjn?.
Zebrani udzielili absolutorium Zarz?dowi.
Ze wzgl?du na zako?czenie kadencji,przeprowadzone zosta?y wybory Zarz?du Stowarzyszenia. Zebrani jednog?o?nie wybrali Zarz?d Stowarzyszenia w sk?adzie jak dotychczas.
Prezesem Zarz?du zosta? pan Alojzy Moj , Wiceprezesami: pan Stanis?aw Brol i Wies?aw Kubieniec, Skarbnikiem pani Adela Burzyk natomiast sekretarzem Krystyna Nowak.
Zebrani przyj?li r?wnie? Plan Pracy Stowarzyszenia na rok 2011.


Dzi?kujemy Prezesowi za zaanga?owanie oraz wielki wk?ad czasu w prace spo?eczne,kt?re przyczyni?y si? do realizacji plan?w i zamierze? Stowarzyszenia. Dzi?kuj?c ?yczymy du?o zdrowia i liczymy na dalsz? wsp??prac?.

82893 -Liczba unikalnych wizyt