Statut - Stowarzyszenie Mi?o?nik?w Ziemi Boronowskiej
   Nawigacja
Portal
  Strona G??wna
  Zarz?d SMZB
  Statut
  O NAS
  Kontakt
  Szukaj
  Dofinansowania

Galeria
  Wieliczka
  Wystawa
  Festyn 5.08.2012
  Turystyczne atrakcje
  Odznaczenie P.Go??bka
  Maj?wka 2010
  Zima 2010
  Maj?wka 2009
  Boron?w w fotografii
  D?ugosz kr?lewski
  Promocja ksi??ki
  Prelekcje SMZB

10-lecie SMZB
  10-lecie SMZB
  Wystawa 10-lecia
  Prezentacja dorobku

Aktualno?ci
  Karnawa?owe spotkanie przy kawie

Og?oszenia
  Plan spotka?
  Wycieczka

400-lecie Ko?cio?a
  Podzi?kowanie
  Odpust
  5.06.2011
  30.04.2011
  20.02.2011

Artyku?y
  O Janie Kuliszu
  Przemys? Boronowa
  "Kulturkampf"

Linki
  Urz?d Gminy Boron
  GOK
  Parafia Boron
  ZPO Boron
  LKS Jedno?? Boron
  Stow. dla Boronowa
  Boron?w w Wikipedii
  Sk?adnica G?rno?l?ska

Archiwum
  Festyn
  Walne Zebranie
  Przyroda w Boronowie
  Dzia?alno?? Stowarzyszenia
  Promocja
  Sprawozdanie
  Pomnik
  Pokaz
  Wystawa

   Losowe zdjÍcie


Kliknij aby powi?kszy
Statut


Statut Stowarzyszenia
Mi?o?nik?w Ziemi Boronowskiej
Rozdzia? I
Postanowienia og?lne

1. Stowarzyszenie nosi nazw?: ”Stowarzyszenie Mi?o?nik?w Ziemi   Boronowskiej” w dalszych postanowieniach statutu zwane  –Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem os?b fizycznych, zawi?zanym dla Gminy Boron?w. Siedzib? Stowarzyszenia jest Boron?w, terenem dzia?ania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dla realizacji cel?w statutowych Stowarzyszenie mo?e dzia?a? na terenie innych pa?stw z poszanowaniem tamtejszego i polskiego prawa.

4. Stowarzyszenie zawi?zane jest na czas nieokre?lony. Posiada osobowo?? prawn?,dzia?a na podst. przepis?w ustawy z dn.7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 ,Nr 79, poz 855 z p??niejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenie mo?e nale?e? do innych krajowych b?d? mi?dzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6. Dzia?alno?? Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy spo?ecznej cz?onk?w Stowarzyszenia. Stowarzyszenie mo?e zatrudnia? pracownik?w do prowadzenia swoich spaw.

7. Stowarzyszenie mo?e u?ywa? odznak, piecz?ci, loga, mo?e te? posiada? sztandar.

Rozdzia? II
Cele i ?rodki dzia?ania


8. Celem Stowarzyszenia jest :
  a) integracja spo?ecze?stwa ;
  b) wspomaganie wszelkich inicjatyw s?u??cych rozwojowi Gminy   Boron?w ;
  c) pozyskiwanie ?rodk?w r??nego rodzaju ;
  d) szerzenie ?wiadomo?ci ekologicznej ;
  e) ochrona dziedzictwa kulturowego i tworzenie nowych tradycji ;
  f) popularyzacja wiedzy historycznej w tym historii regionu ;
  g) propagowanie warto?ci katolickich i etycznych ;
  h) promocja regionu ,produkt?w lokalnych i regionalnych ;
  i) dzia?anie na rzecz wszystkich grup spo?ecznych i wiekowych   wyst?puj?cych w Gminie ;
  j) propagowanie kultury i sportu ;

9. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez :
  a) uczestnictwo w programach bilateralnych i pomocowych Unii Europejskiej oraz innych organizacji z ni? wsp??pracuj?cych ;
  b) wsp??prac? z W?adzami : Gminy ,Powiatu ,Wojew?dztwa ;
  c) prac? spo?eczn? cz?onk?w ;
  d) organizacj? imprez kulturalnych i sportowych ;

10. Stowarzyszenie mo?e prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz? na og?lnych zasadach ,doch?d z tej dzia?alno?ci s?u?y realizacji cel?w statutowych i nie mo?e by? przeznaczony do podzia?u mi?dzy cz?onk?w Stowarzyszenia .


Rozdzia? III
Cz?onkowie ich prawa i obowi?zki


11. Cz?onkami Stowarzyszenia mog? by? osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna mo?e by? jedynie cz?onkiem wspieraj?cym.

12 . Stowarzyszenie posiada cz?onk?w:
  a) zwyczajnych ;
  b) wspieraj?cych ;
  c) honorowych ;

13.Cz?onkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mo?e by? ka?da osoba fizyczna posiadaj?ca pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych i nie pozbawiona praw publicznych ,kt?ra :
  a) z?o?y deklaracj? cz?onkowsk? na pi?mie ;
  b) przedstawi pozytywn? opini? 5 cz?onk?w Stowarzyszenia ;

14. Cz?onkami Stowarzyszenia mog? by? tak?e:
  a) osoby ma?oletnie w wieku 16 do 18 lat, posiadaj?ce ograniczon? zdolno?? do czynno?ci prawnych.
  b) ma?oletnim cz?onkom Stowarzyszenia w wieku 16 do 18 lat przys?uguje czynne i bierne prawo wyborcze, z tym, ?e w sk?adzie zarz?du wi?kszo?? musz? stanowi? osoby o pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych.
  c) ma?oletni w wieku poni?ej 16 lat mog? by? cz?onkami Stowarzyszenia za zgod? przedstawicieli ustawowych bez prawa udzia?u w g?osowaniu na walnych zebraniach i bez czynnego i biernego prawa wyborczego do w?adz stowarzyszenia.

15.Cz?onkiem zwyczajnym staje si? po z?o?eniu deklaracji pisemnej na podstawie uchwa?y Zarz?du Stowarzyszenia ;

16.Cz?onkiem wspieraj?cym stowarzyszenia mo?e zosta? osoba prawna lub fizyczna deklaruj?ca pomoc finansow?, rzeczow? lub merytoryczn? w realizacji cel?w Stowarzyszenia.

17. Cz?onkiem wspieraj?cym staje si? po z?o?eniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwa?y Zarz?du Stowarzyszenia.

18.Cz?onkiem honorowym mo?e by? osoba fizyczna, kt?ra wnios?a wybitny wk?ad w dzia?alno?? Stowarzyszenia.

19.Cz?onkowie honorowi przyjmowani s? przez Walne Zebranie na wniosek 15 cz?onk?w Stowarzyszenia.

20. Cz?onkowie Zwyczajni maj? prawo:
  a) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do W?adz Stowarzyszenia ;
  b) korzystania z dorobku, maj?tku i wszelkich form dzia?alno?ci Stowarzyszenia ;
  c) udzia?u w zebraniach ,wyk?adach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie ;
  d ) zg?aszania wniosk?w co do dzia?alno?ci Stowarzyszenia ;

21.Cz?onkowie zwyczajni maj? obowi?zek:
  a) brania udzia?u w dzia?alno?ci Stowarzyszenia i realizacji jego cel?w
  b) przestrzegania statutu i uchwa? w?adz Stowarzyszenia ;
  c) regularnego p?acenia sk?adek ;

22.Cz?onkowie wspieraj?cy i honorowi nie posiadaj? prawa wyborczego, mog? jednak bra? udzia? z g?osem doradczym w statutowych w?adzach Stowarzyszenia, poza tym posiadaj? takie same prawa jak cz?onkowie zwyczajni;

23.Cz?onek wspieraj?cy ma obowi?zek wywi?za? si? z zadeklarowanych ?wiadcze?,przestrzegania statutu oraz uchwa? Stowarzyszenia.

24.Cz?onkowie honorowi mog? by? zwolnieni z p?acenia sk?adek cz?onkowskich.

25.Utrata cz?onkostwa nast?puje w skutek:
  a) pisemnej rezygnacji z?o?onej do Zarz?du ;
  b) wykluczenia przez Zarz?d :
  - z powodu ?amania statutu i nieprzestrzegania uchwa? w?adz Stowarzyszenia;
  - z powodu notorycznego nie brania udzia?u w pracach Stowarzyszenia;
  - z powodu niep?acenia sk?adek przez rok ;
  - na pisemny wniosek 15 cz?onk?w Stowarzyszenia ;
  c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku s?dowego ;
  d) ?mierci cz?onka oraz utraty osobowo?ci prawnej przez osoby prawne ;

26. Od uchwa?y Zarz?du w sprawie przyj?cia w poczet cz?onk?w b?d? pozbawienia cz?onkostwa zainteresowanemu przys?uguje odwo?anie do Walnego Zebranie Cz?onk?w. Uchwa?a Walnego Zebrania Cz?onk?w jest ostateczna.

27. Podobne prawo jak w pkt.26 przys?uguje osobom, kt?rym odm?wiono prawa cz?onkostwa. Osoba odwo?uj?ca si? ma prawo do wniesienia odwo?ania w terminie 14 dni od daty dor?czenia uchwa?y.

Rozdzia? IV
W?adze Stowarzyszenia

28. W?adzami Stowarzyszenia s? :
  a) Walne Zebranie Cz?onk?w Stowarzyszenia ;
  b) Zarz?d Stowarzyszenia ;
  c)Komisja Rewizyjna ;

29. Kadencja W?adz :
  a) kadencja w?adz wybieranych trwa 3 lata ,a ich wyb?r odbywa si? w g?osowaniu jawnym bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?os?w ;
  b) cz?onkowie wybrani do w?adz Stowarzyszenia mog? t? sam? funkcj? pe?ni? nie d?u?ej ni? 2 kadencje ;

30.Uchwa?y wszystkich w?adz Stowarzyszenia zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?os?w,przy obecno?ci, co najmniej po?owy og?lnej liczby cz?onk?w (kworum) chyba,?e dalsze postanowienia statutu stanowi? inaczej.

31.Walne Zebranie Cz?onk?w Stowarzyszenia jest najwy?sz? w?adz? Stowarzyszenia . W walnym zebraniu cz?onk?w bior? udzia? :
  a) z g?osem stanowi?cym – cz?onkowie zwyczajni ;
  b) z g?osem doradczym – cz?onkowie honorowi ,wspieraj?cy i zaproszeni go?cie ;

32. Walne Zebranie mo?e by? zwyczajne i nadzwyczajne,
  a) walne zebranie cz?onk?w zwyczajne (sprawozdawcze) zwo?ywane jest raz w roku przez Zarz?d Stowarzyszenia .Termin i miejsce obrad podaje si? do wiadomo?ci cz?onk?w co najmniej 14 dni przed planowanym terminem zebrania .
  b) walne zebranie cz?onk?w obraduje wg. Uchwalonego przez siebie porz?dku obrad ;
  c) walne zebranie cz?onk?w nadzwyczajne mo?e si? odby? w ka?dym terminie ;jest zwo?ywane przez Zarz?d z jego inicjatywy ,na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 og?lnej liczby cz?onk?w Stowarzyszenia .

33. Uchwa?y walnego zebrania zapadaj? bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?os?w w obecno?ci kworum.

34. Do kompetencji Walnego Zebrania nale?? w szczeg?lno?ci :
  a) okre?lanie kierunk?w dzia?a? i rozwoju Stowarzyszenia ;
  b) uchwalanie statutu i jego zmian ;
  c) wyb?r i odwo?ywanie wszystkich w?adz Stowarzyszenia ;
  d) udzielanie absolutorium Zarz?dowi na wniosek komisji Rewizyjnej ;
  e) rozpatrywanie sprawozda? Komisji Rewizyjnej ;
  f) uchwalanie bud?etu ;
  g)uchwalanie wysoko?ci sk?adek cz?onkowskich oraz innych ?wiadcze? na rzecz Stowarzyszenia ;
  h) podejmowanie uchwa? w sprawie przyjmowania cz?onka honorowego ;
  i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda? w?adz Stowarzyszenia ;
  j) rozpatrywanie wniosk?w i postulat?w zg?oszonych przez cz?onk?w lub w?adze Stowarzyszenia ;
  k) rozpatrywanie odwo?a? od uchwa? Zarz?du ;
  l) podejmowanie uchwa?y o rozwi?zaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego maj?tku ;
  ?)podejmowanie uchwa? w sprawach wniesionych pod obrady we wszystkich sprawach nie zastrze?onych do kompetencji innych w?adz Stowarzyszenia ;

35. Zarz?d jest powo?any do kierowania ca?? dzia?alno?ci? Stowarzyszenia zgodnie z uchwa?ami Walnego Zebrania Cz?onk?w oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewn?trz.

36. Zarz?d sk?ada si? z 5 os?b w tym:
  a) prezesa
  b) dw?ch vice- prezes?w
  c)skarbnika
  d) sekretarza

37. Posiedzenia zarz?du odbywaj? si? w miar? potrzeb,nie rzadziej ni? raz na kwarta?. Posiedzenie Zarz?du zwo?uje prezes.

38. Do kompetencji zarz?du nale??:
  a) realizacja cel?w statutowych ;
  b) wykonywanie uchwa? Walnego Zebrania Cz?onk?w ;
  c) sporz?dzanie planu pracy i bud?etu ;
  d) sprawowanie zarz?du nad maj?tkiem Stowarzyszenia ;
  e) podejmowanie uchwa? o nabyciu ,zbywaniu lub obci??aniu maj?tku Stowarzyszenia ;
  f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn?trz ;
  g) zwo?ywanie Walnego Zebrania Cz?onk?w ;
  h) przyjmowanie i odwo?ywanie cz?onk?w ;

39. Do sprawowania kontroli nad dzia?alno?ci? Stowarzyszenia powo?uje si? Komisj? Rewizyjn?.

40. Komisja Rewizyjna sk?ada si? z 3 os?b w tym przewodnicz?cego oraz dw?ch cz?onk?w.

41. Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog? pe?ni? innych funkcji we w?adzach Stowarzyszenia.

42. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale?y:
  a) kontrolowanie dzia?alno?ci Zarz?du ;
  b) przedstawianie wniosk?w z kontroli na Walnym Zebraniu Cz?onk?w ;
  c) prawo wyst?pienia z wnioskiem o zwo?anie Walnego Zebrana cz?onk?w oraz zebrania Zarz?du ;
  d) sk?adanie wniosku o absolutorium dla w?adz Stowarzyszenia ;
  e) sk?adanie sprawozda? ze swojej dzia?alno?ci na Walnym Zgromadzeniu ;

43. W razie zmniejszenia sk?adu w trakcie trwania kadencji uzupe?nienie nast?puje w drodze wyboru na Walnym Zebraniu Cz?onk?w.

Rozdzia? V
Maj?tek i fundusze

44. Maj?tek Stowarzyszenia stanowi? nieruchomo?ci,ruchomo?ci i fundusze.

45. Maj?tek powstaje:
  a) ze sk?adek cz?onkowskich ;
  b) z darowizn ,spadk?w ,zapis?w i innych dochod?w niesta?ych ;
  c) z dotacji oraz ofiarno?ci publicznej ;
  d) przez pozyskiwanie funduszy ,grant?w i dop?at oraz udzia?u w konkursach ;
  e) z dochod?w z dzia?alno?ci gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie ;
  f) z organizowanych imprez i loterii ;
  g) z wp?yw?w z dzia?alno?ci statutowej Stowarzyszenia (z dochod?w z dzia?alno?ci i maj?tku ) ;

46. Wszelkie ?rodki pieni??ne mog? by? przechowywane jedynie na koncie Stowarzyszenia;

47. Stowarzyszenie prowadzi gospodark? finansow? oraz rachunkowo?? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami;

48. Decyzje w sprawie zbywania,nabywania,obci??ania maj?tku Stowarzyszenia podejmuje Zarz?d.

49. Do zawierania um?w, udzielania pe?nomocnictwa i sk?adania innych o?wiadcze? woli w szczeg?lno?ci w sprawach maj?tkowych wymagane s? podpisy dw?ch cz?onk?w Zarz?du dzia?aj?cych ??cznie.

50. Sk?adki cz?onkowskie powinny by? wp?acane do ko?ca 2 kwarta?u roku kalendarzowego ich wysoko?? okre?la Walne Zebranie Cz?onk?w.

Rozdzia? VI
Postanowienia ko?cowe


51.Uchwa?? w sprawie zmiany statutu oraz uchwa?? o rozwi?zaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Cz?onk?w kwalifikowan? wi?kszo?ci? g?os?w 2/3 przy obecno?ci, co najmniej po?owy uprawnionych do g?osowania.

52. Podejmuj?c uchwa?? o rozwi?zaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie okre?la spos?b jego likwidacji oraz przeznaczenie maj?tku.

53. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie maj? przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z p??niejszymi zmianami.


82916 -Liczba unikalnych wizyt