Sprawozdanie - Stowarzyszenie Mi?o?nik?w Ziemi Boronowskiej
   Nawigacja
Portal
  Strona G??wna
  Zarz?d SMZB
  Statut
  O NAS
  Kontakt
  Szukaj
  Dofinansowania

Galeria
  Wieliczka
  Wystawa
  Festyn 5.08.2012
  Turystyczne atrakcje
  Odznaczenie P.Go??bka
  Maj?wka 2010
  Zima 2010
  Maj?wka 2009
  Boron?w w fotografii
  D?ugosz kr?lewski
  Promocja ksi??ki
  Prelekcje SMZB

10-lecie SMZB
  10-lecie SMZB
  Wystawa 10-lecia
  Prezentacja dorobku

Aktualno?ci
  Karnawa?owe spotkanie przy kawie

Og?oszenia
  Plan spotka?
  Wycieczka

400-lecie Ko?cio?a
  Podzi?kowanie
  Odpust
  5.06.2011
  30.04.2011
  20.02.2011

Artyku?y
  O Janie Kuliszu
  Przemys? Boronowa
  "Kulturkampf"

Linki
  Urz?d Gminy Boron
  GOK
  Parafia Boron
  ZPO Boron
  LKS Jedno?? Boron
  Stow. dla Boronowa
  Boron?w w Wikipedii
  Sk?adnica G?rno?l?ska

Archiwum
  Festyn
  Walne Zebranie
  Przyroda w Boronowie
  Dzia?alno?? Stowarzyszenia
  Promocja
  Sprawozdanie
  Pomnik
  Pokaz
  Wystawa

   Losowe zdjÍcie


Kliknij aby powi?kszy
Sprawozdanie
Sprawozdanie
Zarz?du z dzia?alno?ci Stowarzyszenia Mi?o?nik?w
Ziemi Boronowskiej w okresie od 9 maja 2007r.
Do 29 stycznia 2009 r.

    Zebranie za?o?ycielskie Stowarzyszenia odby?o si? 9 maja 2007 r, wtedy te? wybrany zosta? jego Zarz?d oraz zatwierdzony Statut. Rejestracja s?dowa Stowarzyszenia nast?pi?a 24 sierpnia 2007 roku, za?atwiono nieodzowne formalno?ci organizacyjno-prawne zwi?zane z wprowadzeniem zmian do Statutu, z uzyskaniem Regonu, NIP-u, za?o?eniem konta bankowego itp. W tym celu odbyto wtedy 3 zebrania Walne:
16 sierpnia-w sprawie zatwierdzenia uzupe?nionego Statutu; 22 listopada –w sprawie zatwierdzenia formalno?ci zwi?zanych z otwarciem konta i ustaleniem os?b odpowiedzialnych za dzia?alno?? finansow? oraz 13 grudnia-w sprawie ustalenia i zatwierdzenia planu pracy na 2008 rok.
W tamtym roku odby?o si? te? 1 zebranie Zarz?du oraz kilka roboczych spotka? cz?onk?w Zarz?du.
    Dzia?alno?? statutow? zwi?zan? z realizacj? planu pracy Stowarzyszenie rozpocz??o od pocz?tku 2008 roku. W ci?gu tego roku odby?o si? 1 Walne zebranie, 7 otwartych posiedze? Zarz?du oraz kilkana?cie roboczych spotka? cz?onk?w Zarz?du.
    Jako g??wne kierunki dzia?alno?ci Stowarzyszenie wytyczy?o sobie:
---otoczenie trosk? dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na terenie gminy;
---zagospodarowanie i uatrakcyjnienie gminnych tras pieszo-rowerowych i propagowanie turystyki;
---upowszechnianie wiedzy o dziejach Boronowa i najbli?szej okolicy;
---w??czanie si? w dzia?alno?? spo?eczno-kulturaln? na terenie gminy.

    Od pierwszych tygodni 2008 roku Zarz?d rozpocz?? starania o pozyskanie budynku po dawnym m?ynie na cele kulturalne, z my?l? by w nim urz?dzi? po remoncie i adaptacji gminn? izb? tradycji.
Zamierzali?my te? zabiega? o ?rodki unijne na ten cel. Plany te nie spotka?y si? jednak z poparciem Rady Gminy. Po naszych kilkumiesi?cznych staraniach stary m?yn zosta? sprzedany na wniosek wi?kszo?ci radnych.

    Du?y nacisk po?o?ono w ci?gu roku na popularyzacj? wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym. Od wiosny Zarz?d czyni? starania o pozyskanie ?rodk?w finansowych z Urz?du Marsza?kowskiego i od sponsor?w, potrzebnych na pokrycie koszt?w wydania publikacji „Szkice z dziej?w Boronowa i okolicy” autorstwa Damiana Go??bka. Z przyczyn niezale?nych od Zarz?du zadanie to zosta?o sfinalizowane dopiero w trzecim kwartale, przy czym wi?kszo?? koszt?w(2/3) zosta?o sfinansowane przez naszych sponsor?w, tj.: MEGESET Piekary ?l., Bank Sp??dzielczy, Firm? DAXBOR R. Sklorz, Zak?ad Masarniczy R. Burzyka i Firm? BEKAMA K. Be?kota. Reszt? to jest 4.700 z? pozyskano z dotacji Urz?du Gminy. Og?lny koszt wydania i promocji ksi??ki wyni?s? 14.431 z?. Zadanie to zwi?zane z wydaniem i promocj? ksi??ki by?o wydarzeniem kulturalnym o szerokim zasi?gu oddzia?ywania wychodz?cym r?wnie? poza teren gminy i powiatu. ?rodki uzyskane ze sprzeda?y ksi??ki zostan? przeznaczone na dalsz? dzia?alno?? statutow? Stowarzyszenia.

    W ci?gu okresu sprawozdawczego nawi?zano wsp??prac? z Dyrekcj? Zespo?u Plac?wek O?wiatowych w zakresie edukacji regionalnej. Przedstawiciel naszego Stowarzyszenia odby? 4 spotkania z dzie?mi i m?odzie?? gimnazjaln? w czasie, kt?rych przeprowadzi? pogadanki na temat Boronowskich legend i ciekawych epizod?w z dziej?w Boronowa.
Wiedz? historyczn? o naszej okolicy upowszechniano r?wnie? szerzej. W Radiu Katowice emitowana by?a audycja na temat historii i walor?w zabytkowych Boronowskiego ko?cio?a a w kolejnych numerach kwartalnika „Ziemia Lubliniecka” zamieszczonych zosta?o 6 artyku??w o Ziemi Boronowskiej.

    Cz?onkowie naszego Stowarzyszenia przeprowadzili jesieni? gruntown? renowacj? kamiennego pomnika znajduj?cego si? w lesie, przy drodze Boron?w-Kosz?cin. Elementy ?elazne wykona?a bezinteresownie Firma kol. Krzysztofa Be?kota, a roboty brukarskie Firma kol. Ryszarda Sklorza, Zwr?cono si? r?wnie? do Nadle?nictwa Kosz?cin w sprawie utworzenia ma?ego parkingu obok tego pomnika. Wed?ug wst?pnego rozeznania zadanie to ma by? realizowane przy wsp??udziale naszego Stowarzyszenia.

    Nie uda?o si? w minionym okresie rozpocz?? dzia?a? zwi?zanych z zagospodarowaniem tras pieszo-rowerowych i rozwini?ciem turystyki. Jest to zadanie d?ugoterminowe i zostanie ono uj?te w programie dzia?a? na kolejne lata. W tym zakresie sporz?dzono zestawienie planowanych prac oraz z?o?ono wst?pne zapotrzebowanie na dofinansowanie w ramach programu LEADER do Lokalnej Grupy Dzia?ania „ Bractwo Ku?nic”. W tej sprawie nawi?zano r?wnie? wst?pne kontakty z Nadle?nictwem Kosz?cin.

    Nasz udzia? w obchodach imprez i uroczysto?ci organizowanych na terenie gminy przejawi? si? we wsp??organizowaniu ( razem z GOK) imprezy zwi?zanej z promocj? wydanej ksi??ki oraz w pokazie karate na Do?ynkach Gminnych.

    Od kwietnia 2008 Stowarzyszenie ma swoj? stron? internetow? jednak jej tre?? wzbogaci?a si? dopiero pod koniec roku. Na dalsze doskonalenie i wzbogacanie naszego blogu internetowego, dokumentuj?cego nasz? dzia?alno?? Zarz?d winien zwraca? nadal baczn? uwag?.

    W ci?gu minionego roku przyj?to do Stowarzyszenia 7 nowych cz?onk?w. W zakresie dalszej dba?o?ci o wzrost liczebny Stowarzyszenia istnieje nadal pole do dzia?ania dla Zarz?du i wszystkich cz?onk?w.

    Zarz?d sk?ada podzi?kowanie naszym kolegom- sponsorom, kt?rzy wspierali w minionym roku nasz? dzia?alno?? oraz tym cz?onkom, kt?rzy w??czali si? aktywnie do realizowanych przez Stowarzyszenie zada?.
82918 -Liczba unikalnych wizyt